Kārlis Cinītis

Tel.+371 29232896

Pārdošana, īre, noma

 • Nekustamā īpašuma tirdzniecība, īre, noma.
 • Nekustāmā īpašuma vērtēšana.
 • Konsultācijas nekustāmā īpašuma attīstītājiem un investoriem.

 

Īpašuma attīstīšana

 • Zemes robežu uzmērīšana un robežu plānu izgatavošana.
 • Ēku un būvju kadastrālā uzmērīšana.
 • Īpašuma sadale:
  • detalplānojuma izstrāde
  • zemes ierīcības projekta izstrāde
 •  Projektu izstāde - ceļu projekts, elektrības projekts.
 • Darbs ar valsts iestādēm - pašvaldības, Valsts zemes dienests, Valsts zemes grāmata.
 • Remonti un īpašuma labiekārtošana.